Документи

„СБР- ВИТА“ има договор с НЗОК за лечение и рехабилитация на пациенти по три клинични пътеки.

Извън изискуемите документи за прием по всяка една от тях, болните трябва да представят допълнително и:

1. Копие от решение на ТЕЛК (при наличие на инвалидност);
2. Копие от рецептурна книжка (ако им е издадена такава);
3. Фактури от платена потребителска такса през настоящата година в други болници (ако са били хоспитализирани);
4. Копие от диплома или служебна бележка от лечебно заведение (за медицински специалисти).

Преди да постъпите за лечение в "СБР-ВИТА“ се уверете ,че документите които ще представите, съответстват на изискванията за лечение по КП, съгласно договора с НЗОК:

1. Дали сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
2. Дали не боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест или тя е спомената в ЕР на ТЕЛК ,защото при наличие на противопоказания няма да бъдете приети.
3. Проверете, дали разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали на печата изрично е написано, че той е невролог и печата на здравното заведение, както и датата на извършване- не по-късно от 6 месеца преди датата за прием.
4. Проверете, дали разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки или изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали на печата изрично е написано, че той е рентгенолог (ако на печата не пише, че е рентгенолог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал), и дали е подпечатано с печата на здравното заведение,където е извършено.
5. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /8 дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я ден от престоя, след като се дехоспиталитализирате в системата HADIS и подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време, няма да бъдете приети. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
6. От “СБР- ВИТА“ може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаването му още на първия ден при Вашето приемане като представите лична амбулаторна карта (ЛАК) .
7. Предварително се запознайте с актуалния ценоразпис за цените, които ще доплатите за избор на стая с подобрени битови условия и вариант за доплащане на храна по Ваше желание.

 

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПАЦИЕНТИТЕ!

1. Пациентът да не е с прекъснати здравноосигурителни права.
2. Да не е лекуван по някоя от КП /клинични пътеки/ №№ 263, 265, 267 в болница или отделение по физиотерапия и рехабилитация през настоящата година.
3. Да има Направление за хоспитализация /бланка № 7/ с подпис, печат на лекаря, издал направлението, дата не по-рано от 30 дни преди постъпването, но да не съвпада с датата на приемане.

ВАЖНО!

1. Само специалисти от болничната помощ, където е лекувано лицето и специалист физиотерапевт от извънболничната помощ могат да насочват за хоспитализация по КП за рехабилитация и физиотерапия.
2. Специалистът физиотерапевт, провел рехабилитацията в извънболничната помощ, може да издаде направление(бл. МЗ-НЗОК №7), когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект.
3. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №7) само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация в болнично заведение, от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-ВИТА”-ЕООД, ПО ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК, ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ № 263, № 265 и №267

Задължителни документи за прием и за двете клинични пътеки:

  • лична карта ;
  • рецептурна книжка / ако има такава/;
  • решение на ТЕЛК /ако има такова/;
  • лична амбулаторна карта, ако желаете Болничен лист;
  • уведомително писмо от “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА”-ЕООД;
  • документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;
  • копие от диплома, ако сте медицински специалист ;
  • финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година.

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система”


1. Направление за хоспитализация /бланка №7 на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:

Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар след проведено болнично лечение в неврологично отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.

Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ ,придружено с амбулаторни листи.

2. Електромиография /ЕМГ/, направено през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация, когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”

1.Направление за хоспитализация /бланка №7 на МЗ – НЗОК/ трябва да бъде издадено от:

  • Специалисти от болнична помощ в рамките на един месец /при медицински противопоказания до три месеца/ след провеждането на болнично лечение, или от общопрактикуващ лекар, след проведено болнично лечение в отделение, удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация.
  • Ако лицето е провеждало физикална терапия и рехабилитация в извънболнична медицинска помощ, но не е налице достатъчен терапевтичен ефект, лекарят специалист, провел рехабилитационния курс на лечение издава Направление за хоспитализация / бланка на МЗ – НЗОК, № 7/ ,придружено с амбулаторни листи.

2. Рентгенова снимка, с давност 24 месеца преди датата на хоспитализация, когато лицето се насочва от специалист физиотерапевт от извънболничната помощ.

 

Клинична пътека №267 - „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“

Необходими документи за прием

1. Направление за хоспитализация бл. МЗ-НЗОК №7 с диагноза: Последици след преболедуване от Ковид-19.

          Направлението се издава от Общо практикуващия лекар/личния лекар/.

2. Епикриза от проведено активно болнично лечение от Ковид-19 или настъпили усложнения след преболедуването в рамките на три месеца след дехоспитализацията, при която са изчерпани възможностите на активното лечение на основното заболяване, усложненията и придружаващите заболявания.

          Забележка: В случай, че лицето е било под карантина -  може да бъде прието до един месец след изтичане на карантинния период.

3.  При наличие  на образни изследвания/рентгенография, КТ или МРТ/ - считат се валидни с давност до три месеца преди хоспитализацията, удостоверени с фиш или отразени в епикриза от проведената хоспитализация.

4. Отрицателен PSR/антигенен тест в случай, че такъв не е отразен в епикризата при дехоспитализацията.

Допълнителни критерии за хоспитализация:

Пациент, преболедувал COVID-19 и с оплаквания, може да постъпи за лечение по КП №267 при спазване на следния ред:

1.  Извършва консултация с  общо практикуващия лекар /личния лекар/, който издава амбулаторен лист бл. МЗ-НЗОК №1

2.  С направление – Талон за медицинска експертиза – бл. МЗ-НЗОК №6, издадено от:

          - ОПЛ;

          - СИМП;

          - лекар от частен прием.

С този талон, болният се насочва към ЛКК

3. ЛКК изготвя Протокол за клиничното състояние на пациента, който се предоставя на ОПЛ.

4. При положително становище на ЛКК или вписано в епикризата от ЛЗБП експертно становище, ОПЛ издава НХ бл. МЗ-НЗОК №7 за хоспитализация.

Горе