История

Pic001

Градския общински съвет – Анхиало (Поморие) със свое решение №51 от 01.02.1932г. е предоставил безвъзмездно на Министерството на войната 7470 кв.м. терен за построяване на дом на инвалидите.

С писмо №164/07.02.1932г. от началника на Варненския гарнизон до министъра на войната е изпратена скица №199, от която е видно, че „Анхиалски общински съвет отпуска даром на Българското царско Министерство на войната 7470 кв.м. за почивна станция, балнео и калолечебница”.

 През 1934г. проектът е реализиран, като е построена първата сграда на балнео и калолечебницата /сегашния блок „Б”/.

През 1949г. е създаден Военния санаториум на Министерство на отбраната в Поморие, който е приемник на Балнео и калолечебницата за военноинвалиди.

През 1960г. е въведен в експлоатация сегашния блок „С”.

На 01.09.1976г. е открит сегашния блок „А”, който изпълнява функциите на стационар и е оборудван като модерна база за лечение предимно на военнослужещи от МО, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, както и други цивилни граждани. През същата 1976г. е открита и пусната в действие модерна за времето си Калолечебница със закрит басейн за лечебна физкултура със солена вода.

В периода 1960 – 1992г. лечебната база съществува и функционира под името Военен санаториум, ръководена от Медицинско управление на Генералния щаб на Министерството на отбраната.

От 1992г. до 1998г. базата функционира под наименованието “Център за рехабилитация и профилактика” /ЦРП/.

През 1999г. и 2000г. лечебното заведение функционира в структурата на МО със статут на Военен профилакториум.

От 2001г. до 2017г. бившия Военен санаториум в Поморие е включен в състава на ВМА – София първоначално като Болнична база за балнеолечение, рехабилитация и профилактика /БББРП/, а от 2016 г. е със статут на

Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /БДПЛР – Св. Георги към ВМА/.

От 2017г. с решение на Министерски съвет №996/17.11.2016г. и Протокол №РД – 3654/14.06.2017г. на Министъра на отбраната, материалните активи, имота на бившата “Болница за долекуване и продължително лечение “Св. Георги” – Поморие, се вливат в капитала на Търговско дружество “ВИТА” ЕООД – Велинград и от 26.06.2017г. става клон на “МБПЛР – ВИТА” ЕООД – Велинград.

С акт за публична държавна собственост №1937/26.07.2016г. е оформена собствеността на имота, който е с площ 11 944 кв.м. и включва 15 сгради.

НАЧАЛНИЦИ НА ВОЕНЕН САНАТОРИУМ ПОМОРИЕ ОТ ОТКРИВАНЕТО ДО МОМЕНТА

От 1974г. до 1983 г. – подп. д-р Борис Янев Андронов,
От 1983г. до 1986 г. – полк. д-р Христо Янакиев Тодоров,
От 1986г. до 1988 г. – полк. д-р Йордан Тодоров Цонев,
От 1988г. до 1992 г. – полк. д-р Ангел Иванов Ангелов,
От 1992г. до 1992г. – полк. д-р Стефан Ставрев Шишков,
От 2004г. до 2005г.- инж. Атанас Господинов Атанасов,
От 2005г. до 2016г. – д-р Никола Тодоров Бадаров,
От 2016г. до м. февруари 2019г. – д-р Дарина Василева Цветанова.
От м. март 2016г. до м. юни 2019г. – д-р Любомир Крантев.
От м. юни 2019г. до момента – д-р Ангел Пеев.

Горе