Хронични заболявания на дихателната система

  • хронични синуити
  • бронхити
  • ХООБ
  • бронхиална астма –неусложнена
  • състояния след чести пневмонии
  • пневмокониози и др.
Горе